Uchwała Nr XLV/363/09

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczawnicy.

           

            Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123) Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Szczawnicy nadaje się nazwę „Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy”.
 2. Jednostce o jakiej mowa w ust. 1 nadaje się Statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc uchwała Nr XXV/187/08 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Szczawnicy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLV/363/09

 

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy

 1.Przepisy ogólne

 

§ 1

1. Miejski Ośrodek Kultury  zwany dalej MOK jest instytucją kultury działającą na podstawie:

1)      ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z póź. Zmianami,

2)      ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej(Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz.889 z póz. Zmianami,

3)      ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 pz.1591 z póz. Zmianami,

4)      ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 1998 roku Nr 155 poz.1014 z póz. Zmianami,

5)      ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póz. Zmianami,

6)      niniejszego statutu.

2. MOK posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 2

 1. MOK jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Szczawnica.
 2. Organizator zapewnia MOK środki  niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej  oraz utrzymania obiektu, w którym działalność jest prowadzona.
 3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem MOK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
 4. Terenem działania MOK jest Miasto i Gmina Szczawnica, a siedzibą budynek  Kina Pieniny przy ul. Głównej 6.

§ 3

 1. MOK realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i  edukacji.
 2. MOK prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej i sportowej miasta.

§ 4

 1. MOK może współpracować z instytucjami kultury i sportu oraz organizować imprezy artystyczne, i kulturalne  poza obszarem miasta.
 2. MOK może wykonywać zadania zlecone w zakresie działalności społeczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych.
 3. MOK prowadzi działalność na podstawie planu opracowanego i zatwierdzonego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 4. MOK może wykonywać zadania z zakresu działalności społeczno – wychowawczej wśród dzieci i młodzieży odpłatnie za zgodą i w porozumieniu z rodzicami.

§ 5

Celem nadrzędnym MOK jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie oraz współtworzenie ich wartości.

 

II. Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury

 § 6

 1. Do podstawowych zadań MOK należy:

1)      edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę ,

2)      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,

3)      tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,

4)      rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

5)      gromadzenie dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

6)      tworzenie warunków dla rozwoju rekreacji ruchowej i amatorskiego sportu oraz zainteresowania sportem i kulturą fizyczną,

7)      sprawy z zakresu promocji miasta Szczawnica. 

 

    2.      Wymienione w ust.1 zadania MOK realizuje poprzez :

1)      organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,

2)      różnorodne formy edukacji kulturalnej i sportowej,

3)       imprezy kulturalne,

4)      projekcje filmowe,

5)      działalność instruktażową i metodyczną,

6)      współpracę z  instytucjami kulturalnymi oraz sportowymi z terenu miasta,

7)      świadczenie usług plastycznych, filmowych, fotograficznych,

8)      realizowanie imprez  zleconych,

9)      współpracę  z amatorskimi zespołami artystycznymi i  stowarzyszeniami kulturalnymi i sportowymi,

10)  organizację wystaw i plenerów,  wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego oraz publikacji, współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promocji miasta.

 

III. Organizacja i zarządzanie.

§ 7

1.      Organizację wewnętrzną MOK oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta, działających organizacji związkowych i  stowarzyszeń twórców.

2.      Kształt struktury organizacyjnej MOK powinien być dostosowany do realizacji programu działalności kulturalnej i sportowej ustalonego we współdziałaniu ze społecznym ruchem, stowarzyszeniami kulturalnymi i sportowymi oraz innymi podmiotami. Winien on zapewniać efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych środków finansowo-materialnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8

 1. W skład Miejskiego Ośrodka Kultury  wchodzi Kino „Pieniny” jako komórka organizacyjna.
 2. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta dyrektor MOK może tworzyć inne podporządkowane komórki organizacyjne.
 3. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami dyrektor może powołać Radę Programową MOK.

§ 9

 1. Na czele MOK stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest odpowiedzialny za działalność MOK.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Szczawnica po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
 3. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez  Organizatora.
 4. Dyrektor MOK jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Zatrudnia, zwalnia oraz ustala zakres czynności dla pracowników.

 

IV Gospodarka finansowa i majątkowa

 § 10

 1. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych, określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz.123 z póź. zmianami) oraz w:

1)      ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póź. zmianami),

2)      ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r Nr 155 poz.1014 z póź. zmianami),

3)      ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz.664 z póź. zmianami).

 1. MOK gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez miasto oraz pochodzącym z darowizn, subwencji i zapisów. Zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów statutowych.
 2. Zakres samodzielności dyrektora MOK w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.
 3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych dyrektor MOKiS współdziała z głównym księgowym MOK w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 § 11

 1. Działalność MOK jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej w budżecie Miasta, z darowizn, subwencji, zapisów oraz wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności i innych źródeł.
 2. W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną i sportową MOK może organizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie informacji, szkolenia, reklamy, działalność wydawniczą oraz inne działania gospodarcze.
 3. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Plan finansowy zawiera:

1) plan usług

2) plan przychodów i kosztów

3) plan remontów

4) plan konserwacji środków trwałych.

 1. Miejski Ośrodek Kultury  może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji kultury.
 2. MOK tworzy fundusz instytucji i posiada odrębny rachunek bankowy.
 3. Dyrektor MOK składa corocznie Radzie Miasta sprawozdanie z prowadzonej działalności finansowej i programowej. 

 V. Postanowienia końcowe.

 § 12

 1. Zmiany statutowe może dokonywać Rada Miasta w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 2. Miejski Ośrodek Kultury  w Szczawnicy używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i nr tel.
 3. Likwidacja MOK może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Rady Miasta, z zachowaniem warunków określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.