REGULAMIN KONKURSU PALMY WIELKANOCNEJ
W SZCZAWNICY

 odbywającego się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, Oddział Pieniński Związku Podhalan i Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy.

 

I. Cel konkursu:

1) Kultywowanie i popularyzacja wartościowych tradycji regionu górali szczawnickich,

2) Podtrzymanie tradycji Roku Obrzędowego

3) Promocja dorobku kulturowego regionu,

4) Integracja środowisk lokalnych.

II. Zakres przedmiotowy:

Na konkurs należy wykonać palmę wielkanocną, która nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych i sztucznych materiałów.

III. Kategorie konkursu:

 

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:

 

1.  Palma tradycyjna – palma wykonana według tradycyjnych wzorców, przy użyciu materiałów takich jak:

- bazie wierzbowe

- bukszpan

- naturalne kwiaty i zioła

- różnokolorowe wstążki, wiązane w układzie dowolnym, nawiązujące swoją barwą do przyrody, obrzędów liturgicznych i zdobnictwa pienińskiego.

Palmy prezentowane przez osoby ubrane w strój góralski otrzymają dodatkowe punkty.

 

2.  Palma najwyższa

Oceniana będzie długość palmy mierzona od jej nasady do czubka.

 

3. Palma oryginalna

Oceniane będą walory estetyczne palmy, dbałość o szczegóły oraz ogólna prezencja.

Dopuszczane są elementy zdobnicze nie wywodzące się z tradycji góralskiej oraz własne aranżacje.

 

Spośród prezentowanych palm jury wybierze najładniejszą, która otrzyma osobną nagrodę Grand Prix konkursu

 

IV. Zgłoszenia:

Palmy wielkanocne do konkursu należy dostarczyć w Niedzielę Palmową do Sali św. Kingi w Domu Parafialnym, po zakończonej Mszy św. o 10.30 w Kościele Parafialnym w Szczawnicy.

V. Ocena palm

Oceny dokona powołane przez organizatorów jury, w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Główna 6 ( na sali kinoteatru „Pieniny), w poniedziałek po Niedzieli Palmowej.

VI. Nagrody:

O przyznaniu nagród rzeczowych, finansowych i dyplomów decyduje jury konkursu.

Kat. 1 Palma tradycyjna – I-III m. oraz wyróżnienia

Kat. 2 Palma najwyższa – I – VI m.

Kat. 3. Palma oryginalna – I – III m. oraz wyróżnienia

oraz

Nagroda Grand Prix – Palma najładniejsza

VII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Ogłoszenie werdyktu  jury i wręczenie nagród odbędzie się w Wielki Czwartek w Kinoteatrze „Pieniny” o godz. 15.30. Na spotkanie to organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu oraz osoby zainteresowane.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Palma może być zgłoszona tylko w jednej z trzech kategorii.

2.  Wymogiem regulaminowym jest pozostawienie palm w Domu Parafialnym, w celu zorganizowania wystawy pokonkursowej w Kinoteatrze „Pieniny”. Wystawa będzie prezentowana od wtorku do czwartku Wielkiego Tygodnia w godz. od 9.00 do 16.00.

3. Palmy należy odebrać w Wielki Czwartek po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród.

4. Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole.

5. Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.