Regulamin Konkursu 
Miss Pienin 2013
formularz zgłoszeniowy
do pobrania 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Miss Pienin jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy  
 2. Z organizatorem konkursu mogą współpracować osoby, które, zawrą stosowne umowy z organizatorem , bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
 3. Użycie nazwy konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 4. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej eliminacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
 5. Laureatki konkursu finałowego muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatora na przygotowania laureatki do konkursu.
 6. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. W przypadku dziewcząt ,które nie ukończyły 18 lat zapoznanie się z regulaminem i przyjęcie warunków regulaminu potwierdzają rodzice lub opiekunowie uczestniczki.
 7. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
  1. Konkurs jest skierowany głównie do mieszkanek Pienin i okolic , oraz dziewcząt z nimi związanych rodzinnie.
  2. Kandydatki mogą zgłaszać się do dnia 14-04-2013 wysyłając wypełniony formularz oraz fotografię drogą elektroniczną na adres: biuro@szczawnica.pl lub wysyłając pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica, Tel. 18 262 2666
  3.  Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Pienin 2013 musi spełniać następujące warunki:
   - Posiadać obywatelstwo polskie,
   - Być bezdzietną panną,
   - Wiek 16-25 lata
  4. Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu, pobytu na zgrupowaniach przygotowawczych ustalonego przez organizatora ,oraz przestrzegania zawartej umowy.
  5. W trakcie zgrupowania przedfinałowego finalistki zobowiązane są uczestniczyć we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem finału konkursu, w sesjach fotograficznych, filmowych, szkoleniach.
  6. Finalistki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za całokształt konkursu. 
  7.  W konkursie uczestniczyć mogą kandydatki, które w dotychczasowych edycjach konkursu Miss Pienin nie uzyskały jakiegokolwiek tytułu w finale
  8. Uczestniczki finału Miss Pienin podpisują z organizatorem umowę, na mocy której deklarują się nie brać udziału w innych regionalnych konkursach piękności w okresie jednego roku. Umowa pozostaje obowiązująca dla finalistek konkursu.

CASTING

1. Casting odbędzie się 15 kwietnia 2013 o godz…18,00……., gdzie zostaną wyłonione kandydatki, spośród wszystkich zgłoszonych uczestniczek, które wystąpią na Gali Finałowej .

2. Casting ma charakter zamknięty. Media oraz bliscy kandydatek będą mogli wejść do sali, gdzie będą prowadzone eliminacje, tylko za zgodą organizatorów.

3. Wyboru  kandydatek do finału  dokonają organizatorzy.

4. Na wybór będą miały wpływ wyniki rozmowy kwalifikacyjnej oraz prezencja kandydatek.

5. Na Casting należy przyjść z własnymi butami – szpilkami i dwuczęściowym strojem kąpielowym.

6. Kandydatki, które przejdą do finału zobowiązane są do podpisania umowy z organizatorem.

7. Kandydatki, które przejdą  do finału zobowiązane są również do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej. Zdjęcia zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica  www.szczawnica.pl, oraz materiałach promocyjnych.

 

GALA FINAŁOWA

1. Gala Finałowa odbędzie się 20/21 lipca 2013 r na estradzie plenerowej pod kolejką PKL „Palenica”.

2. Gala składa się z kilku pokazów, w których kandydatki zaprezentują się w różnych strojach: inspirowanym folklorem góralskim, kąpielowym, koktajlowym, wieczorowym. Stroje zapewnia organizator.

3. Kandydatki zostaną ocenione przez Jury, w składzie określonym przez organizatora.

4. Po trzech pokazach zostanie wyłoniona przez Jury finałowa „5”.

5. Po rundzie pytań Jury dokona wyborów Miss, I Wicemiss i II Wicemiss.

6. Oprócz Miss i dwóch Wicemiss uczestniczkom zostaną przyznane następujące tytuły:

-Miss Foto

- Miss Publiczności

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.

8. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.

 1. JURY
  1. Wyboru kandydatek konkursu Miss Pienin finałów dokonuje Jury.
  2. Skład jury ustala organizator.
  3. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
  4. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe dla finalistek.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wycofanie się sponsorów.
3. Nie jest możliwe otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego stanowiącego wartość nagród rzeczowych.

 

OŚWIADCZENIE
Udział w wyborach Miss Pienin i wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu i zgodą na publikację zdjęć i danych osobowych kandydatek do tytułu. 
Każda kandydatka wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i wszystkich materiałów audio-wizualnych związanych z wyborami Miss Pienin przez organizatorów.